Winacties Voorwaarden

Algemeen

 1. Deze winactie wordt gehouden ten behoeve van RijnWeb BV, handelend als “IMPERIO Cosmetics”. Beide namen zullen in dit document gebruikt worden. 
 2. Door deel te nemen aan de winactie, accepteren deelnemers deze deelnamevoorwaarden en garanderen ze dat ze deze hebben gelezen, begrepen en ermee instemmen eraan gebonden te zijn. 

 

Geschiktheid en deelname aan competitie 

 1. Deelname staat open voor alle inwoners van Nederland & België van elke leeftijd. Eigenaren, directeuren en medewerkers van RijnWeb BV en hun directe families komen niet in aanmerking voor alle online winactie die worden uitgevoerd door RijnWeb BV. Directe familie omvat echtgenoten, feitelijke echtgenoten, ouders, natuurlijke of geadopteerde kinderen of broers en zussen en stiefkinderen.
 2. Het is een voorwaarde voor deelname dat deelnemers instemmen met het ontvangen van promotionele correspondentie via e-mail van RijnWeb BV op het moment van het indienen van hun inzending en dat ze via een regelmatige e-mailnieuwsbrief op de hoogte worden gebracht van andere aanstaande trekkingen waaraan ze ook kunnen deelnemen. Deelnemers kunnen zich afmelden voor toekomstige e-mailnieuwsbrieven door gebruik te maken van de afmeldlink die in elke e-mailnieuwsbrief is opgenomen.
 3. Het is een verdere voorwaarde voor deelname dat RijnWeb BV het recht heeft om namen van deelnemers aan de winactie of zaken die verband houden met de winactie bekend te maken. RijnWeb BV zal de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.
 4. RijnWeb BV moet alle inzendingen ontvangen tijdens de actieperiode. Online inzendingen worden geacht te zijn ontvangen op het moment van ontvangst in de RijnWeb BV database, niet op het moment van verzending door de deelnemer.
 5. De toegang tot de winactie is gratis. Om mee te doen, kunnen deelnemers zich tijdens de actieperiode online registreren en de gevraagde details verstrekken.
 6. Na registratie kan de deelnemer extra inzendingen verdienen door andere mensen te laten deelnemen aan de winactie.
 7. Naast het invullen van een deelnameformulier kan de deelnemer worden gevraagd om het eigendom van het e-mailadres dat aan RijnWeb BV in het deelnameformulier is verstrekt, te bevestigen door op een bevestigingslink te klikken die naar dat e-mailadres is verzonden. Wanneer om een ​​dergelijke bevestiging wordt gevraagd, wordt de deelname aan de trekking pas als voltooid beschouwd als de deelnemer op de bevestigingslink per e-mail heeft geklikt en het systeem van RijnWeb BV heeft gereageerd met een webpagina die de deelname van de deelnemer aan de trekking bevestigt.
 8. Wanneer de deelnemer deelneemt aan de winactie via IMPERIO Cosmetics, erkent de deelnemer dat hij begrijpt dat hij informatie verstrekt aan RijnWeb BV en niet aan platforms waarop de winactie mogelijk is gepromoot.
 9. In elke actieperiode wordt slechts één inzending door registratie via de pagina met het inschrijfformulier voor de winactie van elke deelnemer geaccepteerd. Voor extra inzendingen die zijn verdiend op basis van het verkrijgen van andere mensen om mee te doen, is er geen limiet aan het aantal extra inzendingen dat een deelnemer kan verdienen.
 10. Hoewel deelname aan de winactie gratis is, zijn de normale kosten voor toegang tot internet voor rekening van de deelnemer.
 11. Elke deelnemer die deelneemt met meerdere e-mailadressen en/of aliassen, of op een andere manier in strijd is met deze deelnamevoorwaarden, kan worden gediskwalificeerd.
 12. Alle beslissingen van RijnWeb BV zijn definitief en kunnen niet worden betwist en er zal geen correspondentie of discussie worden aangegaan.

 

Prijs 

 1. Afhankelijk van de beschikbaarheid zijn er per winactie één (1) of meerdere prijzen te winnen. De aard van en de aanbevolen verkoopwaarde van de prijzen wordt gespecificeerd tijdens de winactie. In het geval dat een bepaalde prijs niet beschikbaar is op de door de prijswinnaar geclaimde datum, behoudt RijnWeb BV zich het recht voor om de prijs te vervangen door een ander soortgelijk product met dezelfde winkelwaarde.
 2. Prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of inwisselbaar voor geld.

 

Trekken van de winnaars 

 1. De prijstrekking vindt plaats op de statutaire zetel van RijnWeb BV.
 2. Dit is geen behendigheidsspel. De winnende inzending wordt getrokken uit alle inzendingen die tijdens de actieperiode zijn ontvangen met behulp van een willekeurig elektronisch trekkingssysteem. 

 

Prijsclaims 

 1. Binnen 2 dagen na de trekking ontvangt de prijswinnaar een e-mail op het e-mailadres dat is gebruikt om mee te doen aan de trekking en wordt hij geïnformeerd over hoe hij zijn prijs kan claimen. Wanneer prijzen per post of koerier moeten worden bezorgd, zijn de verzendkosten voor rekening van RijnWeb BV.
 2. Binnen 7 dagen na de trekking worden de naam van de prijswinnaar geüpload op de website.
 3. Een lijst met getrokken prijzen en namen van de winnaars zullen gedurende 7 dagen na de trekkingsdatum op de maatschappelijke zetel van RijnWeb BV worden getoond.
 4. Prijswinnaars kunnen hun prijs alleen claimen in overeenstemming met deze clausule. Prijswinnaars moeten: 
 • hun prijs binnen 28 dagen na de trekkingsdatum opeisen;
 • mogen hun prijs alleen claimen door RijnWeb BV te e-mailen met het e-mailadres dat aan RijnWeb BV is verstrekt bij deelname aan de trekking;
 • moeten RijnWeb BV per e-mail voorzien van hun volledige naam, afleveradres en telefoonnummer.

 

RijnWeb BV accepteert geen beweerde prijsclaims per telefoon, post, fax, persoonlijk of enig ander communicatiemiddel anders dan een e-mail die is verzonden vanaf het adres dat is gebruikt om deel te nemen aan de trekking.

 1. Indien geclaimd, worden prijzen uiterlijk 28 dagen na de trekking naar de winnaar verzonden. 
 2. Als de prijswinnaar zijn prijs niet opeist, wordt de prijswinnaar geacht zijn prijs te hebben verbeurd. Wanneer dit gebeurt zal RijnWeb BV op de datum die 3 maanden na de oorspronkelijke trekking verstrijkt, een nieuwe winnaar uit de pool van oorspronkelijke deelnemers opnieuw trekken.
 3. Onder voorbehoud van de noodzakelijke goedkeuring door de relevante kansspelautoriteiten, als een winnaar van een prijs niet gemakkelijk kan worden geïdentificeerd en er geen redelijke inspanningen zijn gedaan om de winnaar van de prijs te identificeren, zal RijnWeb BV de naam van een extra deelnemer trekken en de extra naam van de deelnemer vervangen door de naam van de winnaar van de prijs.

 

Adverteren

 1. Alle reclame voor de winactie die wordt uitgevoerd door audio- of visuele media moet vermelden: 
 • Naam en adres van IMPERIO Cosmetics, Dorpsstraat 53A, 6587 AW, Middelaar;
 • Duur van de winactie;
 • Aantal trekkingen en de datum, plaats en tijd van de trekkingen;
 • De datum en methode waarop deelnemers op de hoogte worden gebracht van de resultaten van de trekking.
 • De advertentie vermeldt waar deelnemers de voorwaarden van de winactie kunnen vinden. 
Ondanks het feit dat de winactie op Facebook mag worden geadverteerd, erkent de deelnemer dat de promotie op geen enkele manier wordt gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook.

   

  Gebruik van persoonlijke informatie 

  1. Het gebruik van de persoonlijke informatie van een deelnemer is onderworpen aan deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring van RijnWeb BV, die beschikbaar is op https://shop.imperio-haarvezels.nl/pages/terms
  2. RijnWeb BV kan persoonlijke informatie van deelnemers bekendmaken aan haar contractanten en agenten met het oog op het houden van winacties.

   

  Vrijwaring en vrijwaring 

  1. Alle deelnemers vrijwaren RijnWeb BV en Facebook tegen alle aansprakelijkheid, kosten, verliezen of uitgaven die voortvloeien uit de aanvaarding van de prijs of deelname aan de winactie, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van inkomsten, persoonlijk letsel en schade aan eigendommen en hetzij direct of gevolgschade, voorzienbaar, als gevolg van een nalatige handeling of nalatigheid of anderszins.
  2. RijnWeb BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig ongeval, verlies, letsel of schade aan een persoon of eigendom die voortvloeit uit of in verband met de winactie tijdens of na de winactie.
  3. RijnWeb BV is niet aansprakelijk voor late, verloren, onvolledige, onjuist ingediende, vertraagde, onleesbare, beschadigde of verkeerd geadresseerde inzendingen, claims of correspondentie als gevolg van fouten, weglatingen, wijzigingen, manipulatie, verwijderen, diefstal, vernietiging, onderbreking van de verzending en communicatiestoringen of anders. RijnWeb BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor problemen in verband met telefooncommunicatie, internet, netwerken of lijnen, hetzij als gevolg van verkeersopstoppingen, technische storingen of anderszins. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van gebruikersfouten, inclusief (maar niet beperkt tot) gemaakte kosten.
  4. RijnWeb BV neemt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van de prijs als gevolg van:
   • onjuiste of onnauwkeurige contactgegevens verstrekt door een deelnemer; of
   • een deelnemer die RijnWeb BV niet op de hoogte stelt van een wijziging in die contactgegevens wanneer deze zich voordoen.

  5. RijnWeb BV neemt geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal of vertraagde ontvangst van per post verzonden communicatie.

  6. RijnWeb BV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te diskwalificeren en verdere deelname aan haar winacties te verbieden voor:

  1. manipuleren van het deelnameproces, inclusief het overschrijden van een beperking van het aantal inzendingen, of enig ander proces zoals bepaald door RijnWeb BV dat op enigerlei wijze de eerlijkheid van de promotie beïnvloedt;
  2. manipuleren van  de werking van de winactie of website; of
  3. handelen in strijd met deze voorwaarden.


  Onvoorziene gebeurtenissen   

  1. Als om welke reden dan ook een aspect van deze winactie niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, inclusief vanwege een computervirus, netwerkstoring, bugs, sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storing of enige oorzaak buiten de controle van RijnWeb BV, kan het naar eigen goeddunken de winactie annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten, of alle betrokken inzendingen ongeldig maken.